Вашият необходим сътрудник

Home / Вашият необходим сътрудник

ПроЗОП е софтуерен продукт, с който възложителите въвеждат завършен профил на купувача, съобразен с всички изисквания на ЗОП. ПроЗОП драстично намалява рисковете от пропускане на срокове за публикуване на информация и рисковете за глобяването на възложителя за неизпълнение на законови задължения.
ПроЗОП представлява цялостно решение за управление на обществените поръчки, включително като подпомага специалистите, работещи в областта на обществените поръчки.
С администрирането на ПроЗОП могат да бъдат натоварени различни служители от предприятието на възложителя, без да са необходими специални познания в IT областта и в областта на Закона за обществените поръчки.
Като основно затруднение, свързано с прилагането на новите правила за профила на купувача, се идентифицира задължението за публикуването на информация, която се генерира и съхранява в различни структурни звена /дирекции, отдели, служби и др./ от предприятията на възложителите. Така например, в счетоводното звено се съхранява информацията за извършени плащания по договори за обществени поръчки, информация за основанията за направените плащания, операции с внесени парични гаранции на участници и изпълнители на обществени поръчки. В звеното, работещо в областта на обществените поръчки, се съхраняват решения и обявления за обществени поръчки, протоколи на комисиите по чл. 35 от ЗОП, сключените договори за обществени поръчки, становища на изпълнителния директор на АОП, както и много други. Изискването за публикуването на цялата тази информация в електронни досиета за всяка конкретна поръчка и то – в определени от закона кратки срокове за публикуване, несъмнено ще доведе до огранизационно-техничекси затруднения за предприятията на възложителите, а също така и до повишаване на рисковете от допускането на нарушения на закона (пропускане на срокове за публикуване) и ангажирането на административно-наказателна отговорност на възложителя.
ПроЗОП Ви предоставя, както техническо решение за спазване на новите изисквания за профила на купувача, но така също и организационно решение, което ще улесни работата на Вашите служители по поддържане на профила на купувача, както и драстично ще намали рисковете от пропускане на срокове за извършване на определени действия или за публикуване на информация в Профила на купувача.
ПроЗОП позволява едновременно администриране от различни служители с различни нива на достъп, като за изпълнението на задълженията им по публикуване на информации от техния служебен ресор не е необходимо предварително взаимосъгласуване на публикациите между отделните служители. Не е необходимо служителите предварително да проучват организацията на обществените поръчки на профила на купувача и да извършват селектиране на конкретното електронно досие на обществена поръчка, в което трябва да се публикува информация, тъй като може да се окаже особено трудно за служители, които не работят в процедурите по ЗОП, но в рамките на служебните им ангажименти се генерира информация, подлежаща на публикуване. ПроЗОП автоматично поставя логическите връзки между публикуваща се информация и досието на конкретната обществена поръчка, за която се отнася информацията.
На ПроЗОП Ви преодставя и много повече… Научете още за ПроЗОП.

Пишете ни

Изпратете ни запитване по e-mail и ние ще се свържем с Вас в най- скоро време.