За ПроЗОП

ПроЗОП е софтуерен продукт, с който възложителите въвеждат завършен профил на купувача, съобразен с всички изисквания на ЗОП.

ПроЗОП драстично намалява рисковете от пропускане на срокове за публикуване на информация и рисковете за глобяването на възложителя за неизпълнение на законови задължения.

ПроЗОП представлява цялостно решение за управление на обществените поръчки, включително като подпомага специалистите, работещи в областта на обществените поръчки. С администрирането на ПроЗОП могат да бъдат натоварени различни служители от предприятието на възложителя, без да са необходими специални познания в IT областта и в областта на Закона за обществените поръчки.

Като основно затруднение, свързано с прилагането на новите правила за профила на купувача, се идентифицира задължението за публикуването на информация, която се генерира и съхранява в различни структурни звена /дирекции, отдели, служби и др./ от предприятията на възложителите. Така например, в счетоводното звено се съхранява информацията за извършени плащания по договори за обществени поръчки, информация за основанията за направените плащания, операции с внесени парични гаранции на участници и изпълнители на обществени поръчки. В звеното, работещо в областта на обществените поръчки, се съхраняват решения и обявления за обществени поръчки, протоколи на комисиите по чл. 35 от ЗОП, сключените договори за обществени поръчки, становища на изпълнителния директор на АОП, както и много други. Изискването за публикуването на цялата тази информация в електронни досиета за всяка конкретна поръчка и то – в определени от закона кратки срокове за публикуване, несъмнено ще доведе до огранизационно-техничекси затруднения за предприятията на възложителите, а също така и до повишаване на рисковете от допускането на нарушения на закона (пропускане на срокове за публикуване) и ангажирането на административно-наказателна отговорност на възложителя.

ПроЗОП Ви предоставя, както техническо решение за спазване на новите изисквания за профила на купувача, но така също и организационно решение, което ще улесни работата на Вашите служители по поддържане на профила на купувача, както и драстично ще намали рисковете от пропускане на срокове за извършване на определени действия или за публикуване на информация в Профила на купувача.

ПроЗОП позволява едновременно администриране от различни служители с различни нива на достъп, като за изпълнението на задълженията им по публикуване на информации от техния служебен ресор не е необходимо предварително взаимосъгласуване на публикациите между отделните служители. Не е необходимо служителите предварително да проучват организацията на обществените поръчки на профила на купувача и да извършват селектиране на конкретното електронно досие на обществена поръчка, в което трябва да се публикува информация, тъй като може да се окаже особено трудно за служители, които не работят в процедурите по ЗОП, но в рамките на служебните им ангажименти се генерира информация, подлежаща на публикуване. ПроЗОП автоматично поставя логическите връзки между публикуваща се информация и досието на конкретната обществена поръчка, за която се отнася информацията.

ПроЗОП съдържа потребителска част и административна част. В потребителската част се визуализира профила на купувача, съобразен с новите изисквания на ЗОП. В административната част се въвежда информация за обществените поръчки. За работа със системата не са необходими специални познания. Интерфейсът е прост и интуитивен. Служителите са максимално улеснени, като системата визуализира публикациите в профила на купувача с посочване на изискуемите от закона уникален номер на публикацията и точната дата на публикуване, които се генерират автоматично. Системата подпомага активно служителите, работещи с нея. Могат да бъдат ангажирани и служители, които не участват в процеса по възлагане на обществени поръчки, тъй като въведената информация се асоциира автоматично с конкретна обществена поръчка и по този начин отпада необходимостта от предварително запознаване с поръчките на служителите, които не работят в областта на ЗОП.

ПроЗОП поддържа и редица допълнителни функционалности, които ще улеснят работата на комисията по ЗОП – генериране на класиране, автоматично откриване на предложения, които са с 20% по-благоприятни от средната стойност на другите предложения, справки за дължимите гаранции, съобразени с класирането на кандидата, календар, който ще напомня за изпълнението на нормативни задължения в процедурите по ЗОП и редица други функционалности.

ПроЗОП е уникален продукт, тъй като е специално разработен за привеждането на профила на купувача в съотвествие с новите изисквания на ЗОП. Това е цялостно решение за възложителите, с което те могат да си гарантират изпълнение на задължения по ЗОП.

ПроЗОП е разработен с тясното съдействие на специалисти в областта на обществените поръчки и позволява управлението на процеси, които са от съществено значение за процедурите по ЗОП, но не се регулират от други софтуерни продукти.

Предлагаме също сервизна поддръжка и „горещ телефон”, на който ежедневно ще се оказва помощ в случай на каквито да било затруднения за работа със системата.

Пишете ни

Изпратете ни запитване по e-mail и ние ще се свържем с Вас в най- скоро време.