Готови ли сте за 15.04.2016 ?

Home / Готови ли сте за 15.04.2016 ?

С последните промени в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.) бяха предвидени нови изисквания към Профила на купувача, който следва да бъде поддържан от възложителите на обществени поръчки на техните интернет страници или на друг интернет адрес, който е общодостъпен. Вашият Профил на купувача съобразен ли е с новите изисквания на ЗОП? Възложителят вече е длъжен да публикува в Профила на купувача целия обем информация от счетоводен и юридически характер, свързана с възлагането, изпълнението и отчитането на всички обществени поръчки.

Също така са въведени определени изисквания към организацията и структурирането на Профила на купувача, а именно:

  • За всяка обществена поръчка следва да се създаде електронно досие, в което следва да се публикува информация за конкретната обществена поръчка (чл. 22б, ал.5 от ЗОП).
  • Електронното досие следва да има самостоятелен интернет адрес. Това изискване произтича от логическото тълкуване на разпоредбата на чл. 22в от ЗОП, която предвижда, че в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка, към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка. На практика, възложителите, респ. лицата, които администрират провеждането на процедури по обществени поръчки, трябва предварително, още преди публикуването на обществената поръчка в РОП да разполагат със самостоятелно електронно досие на поръчката, което да е достъпно на самостоятелен интернет адрес. Само по този начин те могат да спазят задължението по на чл. 22в, ал. 2, а именно да изпратят на РОП информация за адреса на хипервръзката на електронното досие на поръчката едновременно с решението за откриване на процедурата. Следва да имате предвид също, че електронните досиета на поръчкте трябва да имат самостоятелни идентификационни номера и дата на създаване.
  • Разпоредбата на чл. 22г от ЗОП задължава възложителите да утвърдят правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяване датата на публикуване на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление. Закона за електронното управление предвижда, че административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да използват информационни системи, които отчитат единно време по стандарт, определен с наредба на Министерския съвет. Тази наредба е Наредбата за админситративните услуги, приета по делегация на чл. 7 от ЗЕУ, с която са определени стандарти за отчитане на единното астрономическо време за настъпването на факти с правно значение при предоставяне на електронни административни услуги. Разпоредбата на чл. 96 от наредбата предвижда, че административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да използват информационни системи, които отчитат астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), базиран на Препоръка 460E4 “Standard Frequen cy and Time Signal Emissions E  Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал” от 1986 г. на Международния съюз по телекомуникации (ITU E International Telecommunications Union).
  • Въведено е изискване относно точността на отчитане на астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение и начина на изписване на времето.

Ясно е, че ако не разполагате с информационна система, която Ви предоставя възможности за:

  • създаване на самостоятелни електронни досиета на поръчките, достъпни онлайн, на самостоятелен интернет адрес, в което да се публикува счетоводна и юридическа информация за конкретната поръчка
  • удостоверяване на достоверността на времето на публикуване на информация в профила на купувача при спазване на изискванията на Закона за електронното управление,

ТО ВИЕ НЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, КОЙТО ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И СЧИТАНО ОТ 01.10.2014 година, НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА ОТКРИВАТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

В такъв случай ПроЗОП е продуктът, от който се нуждаете. ПроЗОП е информационна система, която Ви предоставя готов профил на купувача, съобразен изцяло с новите изисквания на ЗОП. Но всъщност, това е една малка част от ПроЗОП. ПроЗОП ще Ви предостави редица други функционалности за цялостно управление на процесите по възлагане на обществени поръчки във Вашето предприятие.

Пишете ни

Изпратете ни запитване по e-mail и ние ще се свържем с Вас в най- скоро време.